പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല
:
പാലക്കാട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
:
4480
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം
:
29
ജനസംഖ്യ
:
2617072 (2001 സെന്‍സസ്)
പുരുഷന്‍മാര്‍
:
1351278 (2001 സെന്‍സസ്)
സ്ത്രീകള്‍
:
1265794 (2001 സെന്‍സസ്)
ജനസാന്ദ്രത
:
532
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
:
1061
മൊത്തം സാക്ഷരത
:
84.31
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)
:
89.76
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)
:
71.31