2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-19 Benefficiery List

ഗ്രാമസഭാ യോഗങ്ങള്‍

gramasabha-001

ഉടമസ്ഥാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പോള്‍ ഒറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ

  • പൈങ്ങോട്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി www.tax.lsgkerala.gov.in വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.കെട്ടിട നികുതി കുടിശ്ശിക ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി-അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

ആശ്രയ രണ്ടാംഘട്ടം ഗുണഭോക്ത്യ പട്ടിക

ആശ്രയ രണ്ടാംഘട്ടം ഗുണഭോക്ത്യ പട്ടിക

പ്രോജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

പ്രോജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

ഗ്രാമസഭ നോട്ടീസ്

ഗ്രാമസഭ നോട്ടീസ്

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Read the rest of this entry »