12.08.2020 ലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

12.08.2020 ലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

12-08-2020 ലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്- 2019-20

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്- 2019-20 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്- 2019-20

പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2019-20

padne-gramapanchayat-budget-2019-20

Mahatma Gandhi NREGS - Tender Notice

Mahatma Gandhi NREGS - Tender Notice

Mahatma Gandhi NREGS - Tender Notice

Mahatma Gandhi NREGS - Tender Notice

പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് നിയമനം - കൂടികാഴ്ച 10/04/2018

പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഇന്‍റര്‍വ്യൂ 10/04/2018 രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക

പടന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബൊലേറോ വാഹന ലേലം

പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വാഹനം ലേലം 06/01/2018 ന് നടത്തപ്പെടുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്  പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളില്‍ ബന്ധപ്പെടുക

പദ്ധതി പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ട്

പദ്ധതി ചെലവ് പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ട്

ബജറ്റ് പദ്ധതി ചെലവ് പദ്ധതി ചെലവ് %
37247606 7926107 17.1%

മാലിന്യങ്ങള്‍ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം

ഇല്ല.

ഫോര്‍ദി പീപ്പിള്‍

for

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അഴിമതിരഹിതവും കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമവുമാക്കുന്നതിനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് “ഫോര്‍ ദി പീപ്പിള്‍”പരാതി പരിഹാര സെല്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത് .സമയബന്ധിതമായി പൗരന്മാര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.സ്വജനപക്ഷവത്ക്കരണത്തെക്കുറിച്ചും സര്‍വീസസ് അല്ലെങ്കില്‍ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച അന്തിമ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള

വിവരങ്ങളടങ്ങിയ പരമാവധി തെളിവുകള്‍ (ഓഡിയോ, വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ അപ്ലോഡു ചെയ്യുന്നവര്ക്കെതിരെ നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

click the link https://pglsgd.kerala.gov.in