ജീവനക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ചുമതലകളും

ജീവനക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ചുമതലകളും ഭാഗം 1 ജീവനക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ചുമതലകളും ഭാഗം 2ജീവനക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ചുമതലകളും ഭാഗം 3

പടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 13/07/2018 ലെ 1-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ലൈഫ് സാധ്യത ലിസ്റ്റ്

boomiullabhavanarahithar

boorhithabhavanarahithar

Draft Voters List - General Elections 2015

Draft Voters List 2015 - General Elections