ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍

പേര്

ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം

1

നാരായണന്‍.കെ

സെക്രട്ടറി

2

രാമചന്ദ്രന്‍.വി

അസി: സെക്രട്ടറി

3

ദിനേശന്‍ പാറയി‍ല്‍

ജൂനിയര്‍ സുപ്രണ്ട്

4

ഹുസൈന്‍.കെ.കെ

ഹെഡ് അക്കൌണ്ടന്‍റ്

5

വത്സലന്‍.ഏ.കെ

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍‍ക്ക്

6

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍‍ക്ക്

7

സുരേഷ്.കെ.കെ

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍‍ക്ക്

8

വിനോദന്‍.കെ.സി

ക്ലാര്‍‍ക്ക്

9

അനുമോള്‍.വി

ക്ലാര്‍‍ക്ക്

10

ഷാഹിര്‍.വി

ക്ലാര്‍‍ക്ക്

11

സിന്ധു.സി.വി

ക്ലാര്‍‍ക്ക്

12

ശശി.കെ

ക്ലാര്‍‍ക്ക്- സൂപ്പര്‍ന്യൂമറി

13

സിന്ധു.കെ.വി

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്

14

തമ്പാന്‍.പി

പാര്‍ട്ട് ടൈം റോഡ് സ്വീപ്പര്‍

15

മുരളീധരന്‍.കെ

പാര്‍ട്ട് ടൈം പൌണ്ട് കീപ്പര്‍

16

രവീന്ദ്രന്‍.ടി.കെ

പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രറേറിയന്‍