പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ളോക്ക്     

:

ഇരിക്കൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

55.4 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

15

 
ജനസംഖ്യ

:

50481
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

25511
സ്ത്രീകള്‍

:

24970
ജനസാന്ദ്രത

:

392
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

979
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

89.86
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

93.92
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

85.71
Source : Census data 2001