മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേര് കാലാവധി
1 റ്റി. ആര്‍ നാരായണന്‍ 1964
2 കുര്യാക്കോസ് ഉളിക്കല്‍ 1979
3 കെ. ഗോപാലന്‍ മാസ്റ്റര്‍ 1985
4 ചെമ്മരന്‍ 1995
5 എം. എം മോഹനന്‍ 2000
6 ടി. ശ്രീമതി 2005