2018-19 വര്‍ഷത്തെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

1.കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍   കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

2. ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെന്‍ഷന്‍ ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍

3.ഡിസെബിലിറ്റി പെന്‍ഷന്‍ ഡിസെബിലിറ്റി പെന്‍ഷന്‍

4. അന്‍പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍   അന്‍പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

5.വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ വിധവ പെന്‍ഷന്‍