പടിയൂര്‍ - കല്ല്യാട്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 13 - ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 2017 - 2022,വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2017- 2018 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക gunabhokthrru-list2017-2018

പടിയൂര്‍ - കല്ല്യാട്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 13 - ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 2017 - 2022,വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2018 - 2019 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക gunabhokthru-list-2018-19