സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍

2018-19 വര്‍ഷത്തെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

1.കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍   കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

2. ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെന്‍ഷന്‍ ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍

3.ഡിസെബിലിറ്റി പെന്‍ഷന്‍ ഡിസെബിലിറ്റി പെന്‍ഷന്‍

4. അന്‍പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍   അന്‍പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

5.വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ വിധവ പെന്‍ഷന്‍

പ്രൊജക്ട്

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടു കൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടു കൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

പദ്ധതി ഫോട്ടോസ്

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടു കൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടു കൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടു കൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടു കൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടു കൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടു കൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

gunabhokthrru-list

ലൈഫ് മിഷന്‍

ഭൂരഹിത  ഭവനരഹിതര്‍lifemission

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ലിസ്റ്റ്

life1

ജനപ്രതിനിധികള്‍

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 മണ്ണേരി ഓമന.കെ CPI(M) വനിത
2 ബ്ലാത്തൂര്‍ രാമചന്ദ്രന്‍.എ CPI(M) ജനറല്‍
3 തിരൂര്‍ കെ.ടി. മാത്യു INC ജനറല്‍
4 ഊരത്തൂര്‍ എം.എം.മോഹനന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
5 ആര്യംകോട് കെ.പി. ബാബു INDEPENDENT ജനറല്‍
6 പുലിക്കാട് വി.വി.രാജീവ് CPI(M) ജനറല്‍
7 കല്ലുവയല്‍ ഷേര്‍ളി അഗസ്റ്റിന്‍.പി INC വനിത
8 നിടിയോടി ശ്രീജ.കെ CPI(M) വനിത
9 പടിയൂര്‍ റീന.കെ CPI വനിത
10 പൂവ്വം ഷഹന.സി INC വനിത
11 കുയിലൂര്‍ എം.കുഞ്ഞിരാമന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
12 പെരുമണ്ണ് സി.പ്രസന്ന INDEPENDENT വനിത
13 പെടയങ്ങോട് നൈലോഫര്‍.കെ.വി IUML വനിത
14 കല്ല്യാട് പി.കെ.ജനാര്‍ദ്ധനന്‍ CPI(M) എസ്‌ ടി
15 ചോലക്കരി അനിത.കെ CPI(M) വനിത