പദ്ധതികള്‍

ഞാറു നടീല്‍ പരിശീലനം

പടിയൂര്‍-കല്ല്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ തരിശു രഹിത ഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി യുവതികള്‍ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,കൃഷി വകുപ്പ്,ആത്മ എന്നിവ  സംയുക്തമായി 29/10/2018 ന് ബ്ലാത്തൂര്‍ വയലില്‍ വച്ച് നടത്തുന്ന ഞാറ്  നടീല്‍ പരിശീലനം.

ഞാറ് നടീല്‍

ഞാറ് നടീല്‍

ഞാറ് നടീല്‍

ഞാറ് നടീല്‍

ഇ - ടെണ്ടര്‍

പടിയൂര്‍ - കല്ല്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-2019 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന മരാമത്ത്  പ്രവൃത്തികള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് തയ്യാറുള്ള  അംഗീകൃത ഏജന്‍സി/കരാറുകാരില്‍ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ടെണ്ടറുകള്‍/ഇ-ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.ടെണ്ടര്‍/ഇ-ടെണ്ടര്‍ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങള്‍ www.tender.lsgkerala.gov.in , എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും , ഇ - ടെണ്ടര്‍  www.etender.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും , പഞ്ചായത്ത്   നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡിലും ലഭ്യമാണ്.

1. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ - 5 എണ്ണം (ടെണ്ടര്‍ - 3 ,ഇ - ടെണ്ടര്‍ 2)

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍

2018-19 വര്‍ഷത്തെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

1.കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍   കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

2. ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെന്‍ഷന്‍ ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍

3.ഡിസെബിലിറ്റി പെന്‍ഷന്‍ ഡിസെബിലിറ്റി പെന്‍ഷന്‍

4. അന്‍പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍   അന്‍പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

5.വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ വിധവ പെന്‍ഷന്‍

പ്രൊജക്ട്

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടു കൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടു കൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

പദ്ധതി ഫോട്ടോസ്

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടു കൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടു കൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പടിയൂര്‍ - കല്ല്യാട്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 13 - ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 2017 - 2022,വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2017- 2018 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക gunabhokthrru-list2017-2018

പടിയൂര്‍ - കല്ല്യാട്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 13 - ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 2017 - 2022,വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2018 - 2019 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക gunabhokthru-list-2018-19

ലൈഫ് മിഷന്‍

ഭൂരഹിത  ഭവനരഹിതര്‍lifemission

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ലിസ്റ്റ്

life1

ജനപ്രതിനിധികള്‍

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 മണ്ണേരി ഓമന.കെ CPI(M) വനിത
2 ബ്ലാത്തൂര്‍ രാമചന്ദ്രന്‍.എ CPI(M) ജനറല്‍
3 തിരൂര്‍ കെ.ടി. മാത്യു INC ജനറല്‍
4 ഊരത്തൂര്‍ എം.എം.മോഹനന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
5 ആര്യംകോട് കെ.പി. ബാബു INDEPENDENT ജനറല്‍
6 പുലിക്കാട് വി.വി.രാജീവ് CPI(M) ജനറല്‍
7 കല്ലുവയല്‍ ഷേര്‍ളി അഗസ്റ്റിന്‍.പി INC വനിത
8 നിടിയോടി ശ്രീജ.കെ CPI(M) വനിത
9 പടിയൂര്‍ റീന.കെ CPI വനിത
10 പൂവ്വം ഷഹന.സി INC വനിത
11 കുയിലൂര്‍ എം.കുഞ്ഞിരാമന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
12 പെരുമണ്ണ് സി.പ്രസന്ന INDEPENDENT വനിത
13 പെടയങ്ങോട് നൈലോഫര്‍.കെ.വി IUML വനിത
14 കല്ല്യാട് പി.കെ.ജനാര്‍ദ്ധനന്‍ CPI(M) എസ്‌ ടി
15 ചോലക്കരി അനിത.കെ CPI(M) വനിത