ഒഴൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കാണുവാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കുടിവെള്ളവിതരണം- ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം സംബന്ധിച്ച്

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒഴൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

ഒഴൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചു.
ഭരണസമിതി തീരുമാനം

president-speech
budget-speech-vice-president
budget-statement
facing-sheet
bs-1
bs-2
bs-3
bs-4
bs-5
bs-6
bs-7
bs-8
bs-9
bs-10
bs-11
bs-12
bs-13

ഒഴൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

ഒഴൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് കൃഷി

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പാല്‍നിറവ്

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് SC cycle

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് SC house

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് SC Laptop

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് SC Marriage assistance

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് SC ഓട്ടോറിക്ഷ

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് SC വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് ആട് വളര്‍ത്തല്‍ SC വനിത

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് തുറസ്സായ കുടിവെള്ള കിണര്‍

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പശുക്കുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പി.വി.സി.വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് വിതരണം

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് മേല്‍ക്കൂരമാറ്റി പുതിയ മേല്‍ക്കുര സ്ഥാപിക്കല്‍

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് അടുക്കള നവീകരണം

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് സൌര-ഗാര്‍ഹിക വൈദ്യുതസംവിധാനം

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് സൈഡ് വീല്‍ സ്കൂട്ടര്‍

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പ്രവാസി സ്വയം തൊഴില്_ പദ്ധതി

ലൈഫ് മിഷന്‍

ഒഴൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന അപ്പീലുകളിന്മേലുള്ള അന്തിമ കരട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍
ഭവന രഹിതര്‍
ഭൂമി ഭവന രഹിതര്‍

ഒഴിവാക്കലുകള്‍
സാദ്ധ്യതാലിസ്റ്റില് നിന്നും പുറത്തായവര്‍

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയുടെ സാദ്ധ്യതാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വിജ്ഞാപനം

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഭവന രഹിതര്‍ക്കും സുരക്ഷിതവും മാന്യവുമായ പാര്‍പ്പിട സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നിനായുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്‍റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതിയായ ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സര്‍വ്വേ പ്രകാരമുള്ള ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെയും ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെയും കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആക്ഷേപങ്ങള്‍ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറത്തില്‍ 2017 ആഗസ്റ്റ് മാസം 10-ാം തിയതി വരെ ഗ്രാമപഞ്ചാത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന്‍റെ കുടുംബ നാഥന്‍ / നാഥയ്ക്കുംപ്രായപൂര്‍ത്തിയായ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ക്കും സേവന സന്നദ്ധരായ വ്യക്തികള്‍ക്കും (1) അര്‍ഹതയുണ്ടായിട്ടും ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത കുടുംബങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനോ (2) അനര്‍ഹരായ കുടുംബങ്ങളെ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനോ (3) അര്‍ഹതയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങളിന്‍മേല്‍ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതിനോ അപ്പീല്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇപ്രകാരം അപ്പീല്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ അപ്പീല്‍ സംബന്ധിച്ച അര്‍ഹത തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പീല്‍ നല്‍കുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്ത്വമായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പീല്‍ അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ട് ആഗസ്റ്റ് 20-ാം തിയതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക പുന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുമാണ്.

(ഒപ്പ്)

സെക്രട്ടറി

ഒഴൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

നിബന്ധനകള്‍

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂമി രഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഒഴൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

എസ് സി യുവതീ യുവാക്കള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ

എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

ശാരീരിക മാനസികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്ക്കുള്ള ശ്രവണ സഹായി

പ്രത്യേക കന്നുകൂട്ടി പരിപാലനം 2016/17

വീട്ടുമുറ്റത്തെ കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ (വനിത)

കൃഷി വികസനം

എസ് സി വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ് വിതരണം

വിവാഹ ധനസഹായം -എസ് സി

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് മരുന്നുവാങ്ങല്‍

വികലാംഗര്‍ക്ക് മുച്ചക്ക്ര വാഹനം

വനിതകള്ക്ക് പിക്ക് അപ്പ് വാന് നല്കല്

ഗാര്‍ഹിക പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ്

മണ്പാത്രനിര്മ്മാണം- വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകള്‍

കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിലെ അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള് എ.ഡി.എസ് സി.ഡി.എസ് സൊസൈറ്റികള്ക്ക് റിവോള്‍വ് ഫണ്ട്

വിടീനുവേണ്ടി വ്യക്തികള്‍ സ്വയം സ്ഥലം വാങ്ങല്‍-എസ് സി

എസ് സി വയറിംഗ്

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌

വീട് റിപ്പയര്‍

2015-16 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

2015- 16 സാന്പത്തികവര്ഷത്തിലെ വിവിധ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തെങ്ങ്കൃഷി
പച്ചക്കറി കൃഷി
വെറ്റില

FIVE YEAR IAY LIST

ഐ.എ.വൈ ലിസ്റ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
iay-five-years-benf-list-proforma-sc-1

iay-five-years-benf-list-minorityproforma-21-1

iay-five-years-benf-list-proforma-2ph-1

iay-beneficiary-list-general-new-1-1