അറിയിപ്പ്

പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക(ബഹു.കേരളാ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍റെ 27.05.2015-ലെ 4945/എഫ്/2014/സം.തി.ക. കത്തിലെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്)

വാര്‍ഡ്.1 പൂഴനാട് ….. new

1 .»Click hear to download
2  .
»Click hear to download
വാര്‍ഡ് 2.
ആലച്ചല്‍ക്കോണം …. new
1 .»Click hear to download
2  .
»Click hear to download
വാര്‍ഡ് 3.
മണക്കാല …. new
1 .»Click hear to download
2 .
»Click hear to download
വാര്‍ഡ് 4.പേരേക്കോണം …. new
1 .»Click hear to download
2  .
»Click hear to download
വാര്‍ഡ് 5.
കളിവിളാകം …. new
1 .»Click hear to download
2 .
»Click hear to download
വാര്‍ഡ് 6.
വാഴിച്ചല്‍…. new
1 .»Click hear to download
2  .
»Click hear to download
വാര്‍ഡ് 7.
പ്ലാന്പഴിഞ്ഞി…. new
1 .»Click hear to download
2 .»Click hear to download
വാര്‍ഡ് 8.വട്ടപ്പറന്പ് …. new
1 .»Click hear to download
2 .»Click hear to download
വാര്‍ഡ് 9.
ഒറ്റശേഖരമംഗലം…. new
1 .»Click hear to download
2 .»Click hear to download
വാര്‍ഡ് 10.
കുരവറ…. new
1 .»Click hear to download
2 .»Click hear to download
വാര്‍ഡ് 11.
വാളികോട്…. new
1 .»Click hear to download
2 .»Click hear to download
വാര്‍ഡ് 12.
മണ്ഡപത്തിന്‍കടവ്…. new
1.»Click hear to download
2 .»Click hear to download
വാര്‍ഡ് 13.കുന്നനാട്…. new
1 .»Click hear to download
2 .»Click hear to download
വാര്‍ഡ് 14.കടന്പറ…. new
1 .»Click hear to download
2 .»Click hear to download

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍ 

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. കാര്‍ഷിക ജോലികള്‍ക്കും തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിക്കും തൊഴിലാളികളെ കൃത്യമായി ബാങ്ക് നല്‍കും. അയല്‍ക്കൂട്ടംതല തൊഴില്‍ ടീമുകളും വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളും ഈ സംവിധാനത്തിലുണ്ടാകും. വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ തൊഴിലുകളുടെ കണക്കെടുത്ത് തരം തിരിക്കുക, തൊഴില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, തൊഴില്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുക, തൊഴിലുപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുക, തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സമ്പാദ്യ സംവിധാനം, തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധ തുടങ്ങിയവ ബാങ്കിന്റെ ചുമതലയാണ്. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ചികിത്സാ സഹായം, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ എന്നിവയും ബാങ്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തും. വിത്തും വളവും ശേഖരിച്ച് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കുക, ചെലവു കുറഞ്ഞ നിര്‍മ്മാണ രീതികളില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുക, ലേബര്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് യൂണിഫോമും ബാഡ്ജും നല്‍കുക തുടങ്ങിയവയും ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കും. സമീപ വാസികളായ 10 മുതല്‍ 20 വരെ തൊഴിലാളികള്‍ ചേരുന്നതാണ് തൊഴില്‍ ടീം. വാര്‍ഡു തലത്തിലാണ് തൊഴില്‍ സമിതി രൂപീകരിക്കുക. വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളുടെ  ഉപരി സംവിധാനമാണ് തൊഴില്‍ ബാങ്ക്. തൊഴിലുറപ്പിനു പുറമെയുള്ള പണികള്‍ക്കും തൊഴിലാളികളെ ബാങ്ക് നല്‍കും.