വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-19

Click here to download

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

Click here to download

2018-19 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രികയിന്‍മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

click here

2017-18 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രികയിന്‍മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

click here

ജനപ്രതിനിധികള്‍തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പൂഴനാട് മോളി എസ് CPI(M) എസ്‌ സി വനിത
2 ആലച്ചല്‍ക്കോണം ചെറുപുഷ്പം INC വനിത
3 മണക്കാല ബി ഷിബു INDEPENDENT ജനറല്‍
4 പേരേക്കോണം കെ വിജയന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
5 കളിവിളാകം ശ്രീധരന്‍ ത്രിശീലന്‍ INDEPENDENT ജനറല്‍
6 വാഴിച്ചല്‍ മിനി വിജയന്‍ BJP വനിത
7 പ്ലാന്പഴിഞ്ഞി ഗീതകുമാരി ശിശുപാലന്‍ INC വനിത
8 വട്ടപ്പറന്പ് ബി ഉഷാകുമാരി CPI(M) വനിത
9 ഒറ്റശേഖരമംലം ഷാജികുമാര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
10 കുരവറ ശ്രീകല എസ് CPI(M) വനിത
11 വാളികോട് എല്‍ വി അജയകുമാര്‍ INC ജനറല്‍
12 മണ്ഡപത്തിന്‍കടവ് അനിത എ INC വനിത
13 കുന്നനാട് കെ ജയ ചന്ദ്രന്‍ BJP ജനറല്‍
14 കടന്പറ മിനര്‍വ സുകുമാരന്‍ INC എസ്‌ സി