കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ഒറ്റശേഖരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2020 പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 20.01.2020 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപേക്ഷകളും ആക്ഷേപങ്ങളും 14.02.2020 വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് (ഫാറം 3 ചട്ടം 8 ) - Click Here to Download

1  പൂഴനാട്   -  ഭാഗം 1 ഭാഗം 2

2  ആലച്ചല്‍ക്കോണം -  ഭാഗം 1  ,  ഭാഗം 2

3  മണക്കാല

4  പേരേക്കോണം

ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

1) ഒറ്റശേഖരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2)ഊരുകൂട്ടം

ജനപ്രതിനിധികള്‍തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പൂഴനാട് മോളി എസ് CPI(M) എസ്‌ സി വനിത
2 ആലച്ചല്‍ക്കോണം ചെറുപുഷ്പം INC വനിത
3 മണക്കാല ബി ഷിബു INDEPENDENT ജനറല്‍
4 പേരേക്കോണം കെ വിജയന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
5 കളിവിളാകം ശ്രീധരന്‍ ത്രിശീലന്‍ INDEPENDENT ജനറല്‍
6 വാഴിച്ചല്‍ മിനി വിജയന്‍ BJP വനിത
7 പ്ലാന്പഴിഞ്ഞി ഗീതകുമാരി ശിശുപാലന്‍ INC വനിത
8 വട്ടപ്പറന്പ് ബി ഉഷാകുമാരി CPI(M) വനിത
9 ഒറ്റശേഖരമംലം ഷാജികുമാര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
10 കുരവറ ശ്രീകല എസ് CPI(M) വനിത
11 വാളികോട് എല്‍ വി അജയകുമാര്‍ INC ജനറല്‍
12 മണ്ഡപത്തിന്‍കടവ് അനിത എ INC വനിത
13 കുന്നനാട് കെ ജയ ചന്ദ്രന്‍ BJP ജനറല്‍
14 കടന്പറ മിനര്‍വ സുകുമാരന്‍ INC എസ്‌ സി

ഒറ്റശേഖരമംലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വര്‍ഷങ്ങളിലെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ (ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്)

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ (ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്) ലഭിക്കുന്നതിനായി ചുവടെ കാണുന്ന വര്‍ഷങ്ങലില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2014-15

2013-14

2012-13

സാംഖ്യയില്‍ നിന്നെടുത്ത വിവിധ വര്‍ഷങ്ങളിലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികകള്‍

(റസീറ്റ് & പേയ്മെന്‍റ്, ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍റിച്ചര്‍ സ്റ്റേന്‍റ്മെന്‍റ് , ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂളുകള്‍ സഹിതം )

വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനായി ചുവടെ കാണുന്ന വര്‍ഷങ്ങളില്‍  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2014-15

2013-14

2012-13