ഒതുക്കുങ്ങല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക (12.08.2020) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഒതുക്കുങ്ങല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2020 അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഒതുക്കുങ്ങല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ - സൗജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനായി അംഗീകരിച്ച പട്ടിക

website2

10.02.2020 ന് നടന്ന ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനുട്സ്

മിനുട്സ്

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് - 20 ഫെബ്രുവരി 2020

മീറ്റിംഗ്  നോട്ടീസ്

ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് - 2020 ഫെബ്രുവരി 4

മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

ഒതുക്കുങ്ങല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

06.01.2020 ന് നടന്ന അരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനുട്സ്

മിനുട്സ്

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് - 14 ജനുവരി 2020

മീറ്റിംഗ്  നോട്ടീസ്

20.12.2019 ന് നടന്ന ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനുട്സ്

മിനുട്സ്