വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

AFS 2018-19

BALANCE SHEET
SCHEDULE BALANCE SHEET
INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT
SCHEDULE INCOME AND EXPENDITURE
RECEIPT AND PAYMENT
SCHEDULE RECEIPT AND PAYMENT
CASH FLOW STATEMENT
TRIAL BALANCE

AFS 2017-18

BALANCE SHEET
BALANCE SHEET SCHEDULE
RECIEPT AND PAYMENT
RECEIPT AND PAYMENT SCHEDULE
CASH FLOW STATEMENT
INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT
INCOME AND EXPENDITURE
TRIAL BALANCE

ഒരുമനയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് 2020-21

Budget 2020-21 Face Sheet
Budget 2020-21 Budget Statement
Budget 2020-21 Budget Consolidated

ഒരുമനയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് 2019-2020

budget-2019-2020-final

budget-expenditure-1

budget-receipt1

gunabokth-final-list2018-20191

പാഠ്യപദ്ധതി പൊതുസമീപനം… റിപ്പോര്‍ട്ട്

പാഠ്യപദ്ധതി പൊതുസമീപനം… റിപ്പോര്‍ട്ട്

വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കേണ്ട വിധം

വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നറിയാന്‍ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒരുമനയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

voters list

വാര്‍‍‍‍‍ഡ് 1

വാര്‍ഡ് 2

വാര്‍ഡ് 3

വാര്‍ഡ് 4

വാര്‍ഡ് 5

വാര്‍ഡ് 6

വാര്‍ഡ്  7

വാര്‍ഡ് 8

വാര്‍ഡ് 9

വാര്‍ഡ് 10

വാര്‍ഡ് 11

വാര്‍ഡ് 12

വാര്‍ഡ് 13

Older Entries »