ഒരുമനയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് 2020-21

Budget 2020-21 Face Sheet
Budget 2020-21 Budget Statement
Budget 2020-21 Budget Consolidated

ഒരുമനയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് 2019-2020

budget-2019-2020-final

budget-expenditure-1

budget-receipt1

gunabokth-final-list2018-20191

പാഠ്യപദ്ധതി പൊതുസമീപനം… റിപ്പോര്‍ട്ട്

പാഠ്യപദ്ധതി പൊതുസമീപനം… റിപ്പോര്‍ട്ട്

വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കേണ്ട വിധം

വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നറിയാന്‍ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒരുമനയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

voters list

വാര്‍‍‍‍‍ഡ് 1

വാര്‍ഡ് 2

വാര്‍ഡ് 3

വാര്‍ഡ് 4

വാര്‍ഡ് 5

വാര്‍ഡ് 6

വാര്‍ഡ്  7

വാര്‍ഡ് 8

വാര്‍ഡ് 9

വാര്‍ഡ് 10

വാര്‍ഡ് 11

വാര്‍ഡ് 12

വാര്‍ഡ് 13

ദര്‍ഘാസ് -03.11.2011

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

നമ്പര്‍ -1/sec/lsgd/omr/2011-12                                                                     13/10/11

ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി 2011-12 പ്രകാരം  സമഗ്രപുരയിട കൃഷിവികസനം എന്നീ പദ്ധതിക്ക് കപ്പലണ്ടിപിണ്ണാക്ക്, സ്പ്രയര്‍,  പമ്പ്സെറ്റ്   (മൊത്തം അടങ്കല്‍ 8,30,000/-)   പട്ടികജാതി സംങ്കേതങ്ങളിലെ  തെരുവ്  വിളക്ക്  സംവിധാനം   മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്ക്   സിംഗിള്‍  ട്യൂബ്  സെറ്റ് ,  വയര്‍ (മൊത്തം  അടങ്കല്‍ 1,00,000/-)   എന്നിവ   വിതരണം    ചെയ്യുന്നതിന്  അംഗീകൃത വിതരണക്കാരില്‍      നിന്നും   ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.      ടെണ്ടര്‍     സ്വീകരിക്കുന്ന     അവസാന    തീയ്യതി-  03.11.2011 ന്  വൈകിട്ട്  3 മണിവരെ .   വിശദവിവരങ്ങള്‍  ഒരുമനയൂര്‍    കൃഷിഭവന്‍ ,  ഒരുമനയൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്  ഓഫീസില്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ് .

(ഒപ്പ്)  സെക്രട്ടറി                                                                 ഒരുമനയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഒരുമനയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.
ഒരുമനയൂര്‍ .പി.ഒ,     തൃശ്ശൂര്‍  ജില്ല-   680512
ഫോണ്‍ - 0487-2507206

ജനപ്രതിനിധികള്‍

2010 ലെ ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍ 2015