ലൈഫ് കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭൂമിരഹിത ഭവന രഹിതര്‍
ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ലോകജലദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒഞ്ചിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സ്വാശ്രയ ജല ഗ്രാമ പദ്ധതി

1

2

4345

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17

തെങ്ങിന് ജൈവവളം

തെങ്ങിന് കുമ്മായം

വാഴക്കൃഷി

ഇഞ്ചിക്കൃഷി

മുട്ടക്കോഴി

കറവപശു

മിൽക്ക് ഇൻസെന്റീവ്

വനിത മിൽക്ക് ഇൻസെന്റീവ്

മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളുട വിദ്യാർത്ഥികളായ മക്കൾക് പുതിയ മേശയും കസേരയും നൽകൽ

വീട് പുനരുദ്ധാരണം

കക്കൂസ്

വീട് പുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍

ഓട്ടോറിക്ഷ

വീട് പുനരുദ്ധാരണം എസ് സി

എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

എസ് സി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വീട് വെയ്ക്കാന്‍ സ്ഥലം വാങ്ങല്‍

എസ് സി വിവാഹധനസഹായം

എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം നല്‍കല്‍

എന്‍ട്രന്സ് കോച്ചിംഗ് ധനസഹായം - എസ് സി

ശാരീരിക മാനസീക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

വനിതഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി

തെങ്ങിന്‍തൈ വിതരണം - പട്ടികജാതി

ശാരീരിക മാനസീക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ നല്‍കല്‍

ഇടവിളകൃഷി പട്ടികജാതി

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള വിദേശതൊഴില്‍ ധനസഹായം

പി ആര്‍ ടി സി - പരിശീലനം - പട്ടികജാതി

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം-തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍

തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍

specification

നവകേരളമിഷന് ഹരിത കേരളം വാര്ഡ് തല പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം-ഡിസംബര് 5

img-20161215-wa0010img-20161215-wa0009img-20161215-wa00081

img-20161215-wa0006

img-20161215-wa00051img-20161215-wa0004img-20161215-wa0003img-20161215-wa00021

img-20161215-wa0014

3

img-20161215-wa0005

new-4

new-2

12

നവകേരള മിഷന് - ഹരിതകേരളം - വാര്ഡ് തല പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം

നവകേരള മിഷന് - ഹരിതകേരളം - വാര്ഡ് തല പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം

നവകേരള മിഷന് - ഹരിതകേരളം - വാര്ഡ് തല പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം

<a rel=”attachment wp-at

തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ - 2015

candidateDetails.php?year=2015&lb=997&ln=ml

ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട്

balancesheetbalacesheet-14

balanccesheet-141

receipt-payment

income

shedule-balacesheet-13
shedule-of-ie

shedule-of-ie1

rp-statement12-13

rp-statement14-15

rp-13-14

r-p-14-15

income1

shedule-income-and-exp-14-15

receipt-payment1

rp-13-141

admin-report-2014-15

administrative-report-13-14
administrative-report-2012-13
copy-of-bharana-report-2016-17-11

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക - 2015

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക - 2015

ഓരോ ജീവനക്കാരനും ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറിക്ക് ജി.ഒ(എം.എസ്) നമ്പര്‍ 218/2013 തസ്വഭവ 10/06/2013 , അക്കൌണ്ടന്‍റിന് 01/08/2009 തീയതിയിലെ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്‍റെ ജി.ഒ(എം.എസ്) 150/2009 നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരവും മറ്റ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഓഫീസ് ഓര്‍ഡര്‍ മുഖേനയുമാണ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രവര്‍ത്തന അനുമതി പത്രം നല്‍കിയിട്ടുള്ള D&O ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക, ലൈസന്‍സിന്‍റെ കാലാവധി

പ്രവര്‍ത്തന അനുമതി പത്രം നല്‍കിയിട്ടുള്ള D&O ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക, ലൈസന്‍സിന്‍റെ കാലാവധി