കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക - 2015

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക - 2015

ഓരോ ജീവനക്കാരനും ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറിക്ക് ജി.ഒ(എം.എസ്) നമ്പര്‍ 218/2013 തസ്വഭവ 10/06/2013 , അക്കൌണ്ടന്‍റിന് 01/08/2009 തീയതിയിലെ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്‍റെ ജി.ഒ(എം.എസ്) 150/2009 നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരവും മറ്റ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഓഫീസ് ഓര്‍ഡര്‍ മുഖേനയുമാണ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രവര്‍ത്തന അനുമതി പത്രം നല്‍കിയിട്ടുള്ള D&O ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക, ലൈസന്‍സിന്‍റെ കാലാവധി

പ്രവര്‍ത്തന അനുമതി പത്രം നല്‍കിയിട്ടുള്ള D&O ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക, ലൈസന്‍സിന്‍റെ കാലാവധി

ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

എ-ഹെഡ്ക്ലര്‍ക്ക്
1. എം.ഒ.പി നിര്‍ദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം മിനിസ്റ്റീരിയല്‍ തലവനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക
2. ജീവനക്കാരുടെ സേവനപുസ്തകങ്ങള്‍, അറ്റന്‍ഡന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍,മൂവ്മെന്‍റ്
രജിസ്റ്റര്‍, കാഷ്വല്‍ ലീവ് രജിസ്റ്റര്‍, കാഷ് ഡിക്ലറേഷന്‍ രജിസ്റ്റര്‍
എന്നിവയുടെ കസ്റ്റേഡിയന്‍.
3. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മേല്‍നോട്ട ചുമതല
4. ഓഡിറ്റ്
5. ജനന- മരണ സബ് രജിസ്റ്റാറുടെ ചുമതല.
6. വിവരാവകാശം
7. പ്രതിമാസ യോഗങ്ങള്‍, അവലോകനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കും മറ്റും ആവശ്യമായ
റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ലഭ്യമാക്കല്‍
എ1- അക്കൌണ്ടന്‍റ്
1. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി.
2. ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍.
3. വരവുചെലവു കണക്കുകള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍.
4. സാഖ്യസോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി ചെയ്യല്‍.
5. പെയ്മന്‍റ് ഓര്‍ഡര്‍ രേഖപ്പെടുത്തുക, ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാങ്ക് ബുക്ക്
എന്നിവയുടെ പ്രിന്‍റൌട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
6. 01.08.2009 ലെ ജി.ഒ(എം.എസ്) നം 150/2009 എല്‍.എസ്.ജി.ഡി
ഉത്തരവ് കൃത്യമായി പാലിക്കുക
എ2- സീനിസര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്.
1. വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി.
2. ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കല്‍
3. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയും മറ്റ്
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും, മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളും സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങള്‍
4. കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതലകള്‍
എ4- സീനിയര്‍ക്ലര്‍ക്ക്
1. എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്‍റ്
2. സേവനാവകാശനിയമം
3. സ്ടീറ്റ് ലൈറ്റ് സംബന്ധമായ ഫയലുകള്‍
എ3- സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
1. കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ നിയന്ത്രണവും വസ്തു നികുതിയും
2. കോടതി വ്യവഹാരം
3. ഓംബുഡ്സ്മാന്‍
4. സുതാര്യകേരളം.
5. ഇലക്ഷന്‍
6. നിയമസഭാ ചോദ്യം, ലോകസഭാ/രാജ്യസഭാ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടി
ബി1- ക്ലര്‍ക്ക്
1. തൊഴില്‍ നികുതി, വിനോദനികുതി, പരസ്യ നികുതി എന്നിവ പിരിക്കല്‍
2. 8,9,10,11,12 വാര്‍ഡുകളുടെ ചുമതല
ബി2- ക്ലര്‍ക്ക്
1. 5,67,13,14,15 വാര്‍ഡുകളുടെ ചുമതല.
2. വിവരാവകാശ നിയമം 2005 മറുപടി നല്‍കല്‍
ബി3- ക്ലര്‍ക്ക്
1. 1,2,3,4,16,17 വാര്‍ഡുകളുടെ ചുമതല.
2. ഓണര്‍ഷിപ്പ്, റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍
ബി4 - ക്ലര്‍ക്ക്
1. ഡി & ഒ വ്യാപാര ലൈസന്‍സ് .
2. ഡെസ്പാച്ച്, സ്റ്റാബ് എക്കൌണ്ട്, ഫോറങ്ങളും രജിസ്റ്ററുകളും സ്റ്റേഷനറി
തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ റിക്കോര്‍ഡുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍

2014-15 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍/ സബ്സിഡികളും , ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും

2014-15 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍/ സബ്സിഡികളും , ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും

2014-15 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിഭവ സ്രോതസ്സുകളും വകയിരുത്തലുകളും

2014-15 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിഭവ സ്രോതസ്സുകളും വകയിരുത്തലുകളും

കരിങ്കല്‍ ക്വാറികള്‍

ഒഞ്ചിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ കരിങ്കല്‍ ക്വാറികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല.

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

2014-15-തെങ്ങ് കൃഷി - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
2014-15-കുറ്റികുരുമുളക് - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
2014-15-മുട്ടക്കോഴി - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
2014-15-വാഴ കൃഷി - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
2014-15-ശാരീരികവും മാനസികവുമായി വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ ഷിപ്പ്
2014-15-വീട് പുനരുദ്ധാരണം (ജനറല്‍) - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഒഞ്ചിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റിലെ വരവ്, ചെലവ് കണക്കുകള്‍

budget-receipts
budget-expenditure

ടെണ്ടര്‍ - ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി

2011-12 വര്‍ഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന സമഗ്ര പുരയിട കൃഷി, പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്ക്‌ തെങ്ങിന്‍ തോട്ടത്തില്‍ ഇടവിള കൃഷി, തെങ്ങിന്‍ തോട്ടത്തില്‍ ഇടവിള കൃഷി എന്നീ പദ്ധതികള്‍ക്ക് അംഗീകൃത ഉത്പാദകര്‍ / ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നും ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരളത്തില്‍ നിലവിലുള്ള ഉത്പാദകര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും.

>> കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

ടെണ്ടര്‍ ഫോറങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതി    :     19.08.2011-ന് 1 മണി വരെ

ടെണ്ടര്‍ ഫോറങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി           :     19.08.2011-ന് 2 മണി വരെ

ടെണ്ടര്‍ തുറക്കുന്ന തീയതി                                  :     19.08.2011-ന്  3 മണിക്ക്

Older Entries »