പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കോഴിക്കോട്
ബ്ലോക്ക്

:

കൊടുവള്ളി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

25.46 ച.കി.മീ 
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

19

ജനസംഖ്യ

:

25420
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

12511
സ്ത്രീകള്‍

:

12909
ജനസാന്ദ്രത

:

998
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1032
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

88.05
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

93.62
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

82.76
Source : Census data 2001