ടെണ്ടര്‍ 14.06.2013

ഒല്ലൂക്കര ബ്ളോക്കിന്റെ എം.പി.എല് ‍.എ.ഡി.എസ് പദ്ധതികളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ    ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം
ടെണ്ടര്‍  ഫോം ലഭിക്കുന്ന അവസാന തിയതി -14.06. 2013 പകല്‍ 12.30 വരെ
ദര്‍ഘാസുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി -14.06. 2013 പകല്‍ 3.30  വരെ

സന്ദര്‍ശിക്കുക Window No. B10475/2013

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ഒല്ലൂക്കര ബ്ളോക്കിന്റെ എം.പി.എല് ‍.എ.ഡി.എസ് പദ്ധതികളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ    ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം -പാണഞ്ചേരി      ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്‍ക്കായുള്ള ടെണ്ടര്‍ പരസ്യത്തിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ക്ക്  കാണുക

ടെണ്ടര്‍  ഫോം ലഭിക്കുന്ന അവസാന തിയതി -04.12.2012 പകല്‍ 12.30 വരെ

ദര്‍ഘാസുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി -04.12.2012 പകല്‍ 4 മണി വരെ

>>ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം