പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കോഴിക്കോട്
ബ്ലോക്ക്

:

കോഴിക്കോട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

23.43 ച.കി.മീ 
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

23

ജനസംഖ്യ

:

44398
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

21963
സ്ത്രീകള്‍

:

22435
ജനസാന്ദ്രത

:

2072
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1022
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

93.29
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

97.11
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

89.57
Source : Census data 2001