ഒക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

വാര്‍ഡ് 1- ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 1- ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 2- ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 2- ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 3- ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 3- ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 4- ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 4- ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 5- ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 5- ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 6- ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 6- ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 7- ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 7- ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 8- ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 8- ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 9 - ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 9- ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 10- ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 11- ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 11- ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 12 - ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 12- ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 13- ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 13- ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 14- ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 14- ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 15- ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 16- ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 16- ബൂത്ത് 2

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Read the rest of this entry »