ഓച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഓച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-  2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20 നായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഓച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഓച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-  2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19 നായി  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്തതിനാല്‍ ഒഴിവാക്കിയവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഇരട്ടിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയ കാരണം ഒഴിവാക്കിയവരുടെ പട്ടിക

പൂർണ്ണമായും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാല്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16

ഓച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2015-16 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16 നായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലേല വിവരങ്ങള്‍

ഓച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ അപകടകരമായി നില്‍ക്കുന്ന മരങ്ങള്‍ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നു.

വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക