ഓച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഓച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-  2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19 നായി  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്തതിനാല്‍ ഒഴിവാക്കിയവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഇരട്ടിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയ കാരണം ഒഴിവാക്കിയവരുടെ പട്ടിക

പൂർണ്ണമായും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാല്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16

ഓച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2015-16 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16 നായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലേല വിവരങ്ങള്‍

ഓച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ അപകടകരമായി നില്‍ക്കുന്ന മരങ്ങള്‍ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നു.

വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം

2015  പൊതു തെരഞ്ഞെെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഫോട്ടോ പതിച്ച കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 01-06-2015 തീയതിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച അവകാശവാദങ്ങളും അക്ഷേപങ്ങളും 10-06-2015 ന് ശേഷം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.  കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ lsgelection.kerala.gov.in  എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.
കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടികക്കായി ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക