വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2020-2021 - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2020-2021
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2020-2021
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-2021
പാലിന് സബ് സിഡി

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2019-2020

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2019-2020

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ - ലിസ്റ്റ്

community-kitchen-separate-list

D&O ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക 2019-2020

D&O ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ 2020

ജീവക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

കരട് വോട്ടർ പട്ടിക 2020

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി - 21/12/2019

201220190930401

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി - 18/09/2019

190920191554543

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്സ് - 16/08/2019 മിനിട്സ്

മിനിട്സ്
മിനിട്സ്

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്സ് - 26/07//2019 മിനിട്സ്

26072019131719

Older Entries »