ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്സ് - 17/05/2019

മിനിട്സ്

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്സ് - 26/04/2019

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്സ്

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി - 17/05/2019

160520191443011

നൂറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2018-2019

2018-2019 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
2018-2019 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പാലിന് സബ് സീഡി
2018-2019 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
2018-2019 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലേല നോട്ടീസ് 2018-2019

e0b4b2e0b587e0b4b2e0b482

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2017-2018

Receipt and Payment Statement

Income and Expenditure Statement

Balance Sheet Statement

Balance Sheet Schedule

Cash Flow Statement

Trial Balance

ഗ്രീന് പ്രോട്ടോക്കോളിന്‍റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തില്‍ ​സ്ഥാപിച്ച ബോര്‍ഡ്

img-20180606-wa0033

പുനര്‍ ലേലം

അറിയിപ്പ്

പുനര്‍ ലേലം

നൂറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പടനിലം പബ്ലിക്ക് മാര്‍ക്കറ്റിലെ ഗേറ്റ് ഫീസ് പിരിവ് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പുനര്‍ലേലം 15.03.2018 പകല്‍ 11 മണിക്ക് നടത്തുന്നു.
(ഒപ്പ്)
സെക്രട്ടറി,‌
നൂറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

നൂറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൗരാവകാശ രേഖ 2018

പൗരാവകാശ രേഖ 2018

നൂറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകള്‍

ഒഴിവുകള്‍

Older Entries »