ഗുണഭോക്കൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2013-14

Ward 1

Ward 2

Ward 3

Ward 4

Ward 5

Ward 6

Ward 7

Ward 8

Ward 9

Ward 10

Ward 11

Ward 12

Ward 13

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2014-15

Ward 1

Ward 2

Ward 3

Ward 4

Ward 5

Ward 6

Ward 7

Ward 8

Ward 9

Ward 10

Ward 11

Ward 12

Ward 13