ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര്  ഔദ്യോഗിക പദവി
1 പി.വിജയകുമാരന്‍ സെക്രട്ടറി
2 വി.തങ്കമ്മ അക്കൌണ്ടന്റ്
3 സി.ഹരികുമാര്‍ യു.ഡി.ക്ളര്‍ക്ക്
4 എന്‍.നന്ദനന്‍ യു.ഡി.ക്ളര്‍ക്ക്
5 രജനി രവീന്ദ്രന്‍ യു.ഡി.ക്ളര്‍ക്ക്
6 പി.ആര്‍.രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് എല്‍.ഡി.ക്ളര്‍ക്ക്
7 മേരി ഷൈമ എല്‍.ഡി.ക്ളര്‍ക്ക്
8 സുബിന്‍ ബെന്‍സിഗര്‍ എല്‍.ഡി.ക്ളര്‍ക്ക്
9 സന്ധ്യ എല്‍.ഡി.ക്ളര്‍ക്ക്
10 പി.രാജമ്മ പി.റ്റി.എസ്.
11 എ.സൈനുദീന്‍ പ്യൂണ്‍
12 ആശാകുമാരി പ്യൂണ്‍