പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

പത്തനംതിട്ട
ബ്ളോക്ക്

:

പുളിക്കീഴ്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

13.17ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

13

ജനസംഖ്യ

:

13445
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

6233
സ്ത്രീകള്‍

:

7212
ജനസാന്ദ്രത

:

1122
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1049
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

96.76
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

97.96
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

95.64
Source : Census data 2001