നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വര്‍ഷത്തെ ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച അന്തിമ ഗുണബോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഡ് 1

വാര്‍ഡ്2

വാര്‍ഡ് 3

വാര്‍ഡ്4

വാര്‍ഡ്5

വാര്‍ഡ്6

വാര്‍ഡ്7

വാര്‍ഡ്8

വാര്‍ഡ്9

വാര്‍ഡ്10

വാര്‍ഡ്11

വാര്‍ഡ്12

വാര്‍ഡ്13