നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുകളടി സ്കൂള്‍ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് ലേലം സംബന്ധിച്ച്

ലേലപരസ്യം