നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയില്‍ എസ് സി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ടാങ്ക് നല്‍കല്‍ ഉദ്ഘാടനം ബഹു. പ്രസിഡന്‍റ്ശ്രീമതി ലതാ പ്രസാദ് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു

Distribution of water tank to Sc