നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഡ് 1

വാര്ഡ് 2

വാര്ഡ് 3

വാര്ഡ് 4

വാര്ഡ് 5

വാര്ഡ് 6

വാര്ഡ് 7

വാര്ഡ് 8

വാര്ഡ് 9

വാര്ഡ് 10

വാര്ഡ് 11

വാര്ഡ് 12

വാര്ഡ് 13