നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 09.02.2018

20180209_111650

20180209_11073720180209_111641

വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി ലതാ പ്രസാദ്ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി ലതാ പ്രസാദ്ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു