ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി 2016-17, ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

Ward-1

Ward-2

Ward-3

Ward-4

Ward-5

Ward-6

Ward-7

Ward-8

Ward-9

Ward-10

Ward-11

Ward-12

ward-13