നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

freefoodlist1

നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വര്‍ഷത്തെ ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച അന്തിമ ഗുണബോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഡ് 1

വാര്‍ഡ്2

വാര്‍ഡ് 3

വാര്‍ഡ്4

വാര്‍ഡ്5

വാര്‍ഡ്6

വാര്‍ഡ്7

വാര്‍ഡ്8

വാര്‍ഡ്9

വാര്‍ഡ്10

വാര്‍ഡ്11

വാര്‍ഡ്12

വാര്‍ഡ്13നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുകളടി സ്കൂള്‍ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് ലേലം സംബന്ധിച്ച്

ലേലപരസ്യം

കുടിവെളള വിതരണം -ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

quotationdrinkingwater

നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയില്‍ എസ് സി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ടാങ്ക് നല്‍കല്‍ ഉദ്ഘാടനം ബഹു. പ്രസിഡന്‍റ്ശ്രീമതി ലതാ പ്രസാദ് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു

Distribution of water tank to Sc

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

_____-gp-tender-notice-11

നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഡ് 1

വാര്ഡ് 2

വാര്ഡ് 3

വാര്ഡ് 4

വാര്ഡ് 5

വാര്ഡ് 6

വാര്ഡ് 7

വാര്ഡ് 8

വാര്ഡ് 9

വാര്ഡ് 10

വാര്ഡ് 11

വാര്ഡ് 12

വാര്ഡ് 13

എം ജി എന്‍ ആര്‍ ഇ ജി എസ് ഓവര്‍സിയര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

window-advtoverseer2

നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാര്‍ ബഹു. മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

വികസന സെമിനാര്‍

ഫുട്ബോള്‍, വോളിബോള്‍ ലീഗ് ടീം രൂപീകരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി അന്നപൂര്‍ണാ ദേവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

team-leagu

Older Entries »