ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

_____-gp-tender-notice-11

നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഡ് 1

വാര്ഡ് 2

വാര്ഡ് 3

വാര്ഡ് 4

വാര്ഡ് 5

വാര്ഡ് 6

വാര്ഡ് 7

വാര്ഡ് 8

വാര്ഡ് 9

വാര്ഡ് 10

വാര്ഡ് 11

വാര്ഡ് 12

വാര്ഡ് 13

എം ജി എന്‍ ആര്‍ ഇ ജി എസ് ഓവര്‍സിയര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

window-advtoverseer2

നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാര്‍ ബഹു. മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

വികസന സെമിനാര്‍

ഫുട്ബോള്‍, വോളിബോള്‍ ലീഗ് ടീം രൂപീകരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി അന്നപൂര്‍ണാ ദേവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

team-leagu

നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഫുട്ബോള്‍ ലീഗ് രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സെലക്ഷന്‍ ക്യാമ്പയിന്‍

football2vollyball1football3

പ്രശംസാപത്രം

congrats2

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

printing

ഫുട്ബോള്‍ ലീഗ് ടീം രൂപീകരണം

ഫുട്ബോള്‍ ടീം രൂപീകരണം

ക്വട്ടേഷന്‍ കുടിവെളള വിതരണം

quotation1

Older Entries »