2018 നവംബര്‍ മാസത്തെ വിവിധ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍

vikasanam111220181

khemakaryam

dhanakaryam

arogyam1

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നവംബര്‍ 14 ന്


ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നവംബര്‍ 7 ന്

Minutes

NOVENBER-7

ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തിലെ ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി 10ാം തീയ്യതി

മിനിറ്റ്സ്

സെപ്റ്റംബര്‍ മാസത്തിലെ ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി 12 ന്

മിനിറ്റ്സ്

നിറമരുതൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സെപ്റ്റംബര്‍ മാസത്തെ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി 07.10.2018 ന് കൂടുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചു

അജണ്ട

മിനിറ്റ്സ്

പൌരാവകാശ രേഖ

പൌരാവകാശരേഖ

വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

ബഡ്ജറ്റ്

നിരമരുതൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി 14.08.2018 ന്


നിറമരുതൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി 13.08.2018 ന്