വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-19

rptb1schedule rptbalancesheet rptincomeandexpenditure
rptbalancesheetschedule rptledgertrialbalance rptcashflow rptieschedules
rptrp rptrpschedules

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

rptb1schedule

rptbalancesheet

rptincomeandexpenditure

rptbalancesheetschedule

rptledgertrialbalance

rptcashflow rptieschedules

rptrp rptrpschedules

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

audit report 2018-2019

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ വഴി ഭക്ഷണം വിതരണത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ 11/04/2020

നിറമരുതൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -ഭക്ഷണം()തയ്യാറാക്കി നല്‍കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്(11/04/2020)
നമ്പര്‍ പേര് വിലാസം എണ്ണം വാര്‍ഡ്
1 കദീജ കഴക്കുംമ്പാട്ട് 3 10
2 ഷെരീഫ് അത്ഥി തൊഴിലാളി 5 5
3 അയ്യപ്പന്‍ ഇല്ലത്ത്പറമ്പില്‍ 2 15
4 സരസ്വതി മുതിരപറന്പില്‍ 1 15
5 മയില്‍ തമിഴ്നാട് 6 15
6 ശേഖര്‍ തമിഴ്നാട് 3 5
7 നവീന്‍ തൃശൂര്‍ 2 5
8 ആയിഷ പാലേരി 3 6
9 സെക്കതയ്യൂബ് കല്‍ക്കട്ട 3 9
10 നബീസ കുറ്റിയത്ത്പാടം 1 9
11 മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് പുല്ലൂണി 5 9
12 ആമിന,മുളക്കപറമ്പില്‍ 4 10
13 അമ്മാവാസി തമിഴ്നാട് 3 10
14 ആറുമുഖം തമിഴ്നാട് 3 10
15 ജിബ്രയല്‍ കല്‍ക്കട്ട 3 11
16 കനകവേല്‍ തമിഴ്നാട് 3 10
17 ത്വയ്ഫ് കല്‍ക്കട്ട 3 11
18 സെല്‍വന്‍ തമിഴ് 1 10
19 പപ്പൂസ് ആസാം 1 10
20 സന്തോഷ് മങ്ങാട് 1 10
21 സുബൈദ വള്ളിക്കാഞ്ഞിരം 3 11
22 ത്രിപുര സുന്ദരി 1 7
23 കറുപ്പസ്വാമി 1 17
24 വിജീഷ് ,സേലം 1 5
23 കന്തവേല്‍ 1 17
24 പൊന്നുചാമി 1 4
25 രാജന്‍,മൂച്ചിക്കല്‍,നിരീക്ഷണം 1 3
26 മനാഫ് മൂച്ചിക്കല്‍,നിരീക്ഷണം 1 6
27 പ്രസാദ് പോസ്റ്റോഫീസ്,തമിഴ്നാട് 4 12
28 ആറുമുഖം തമിഴ്നാട് 1 11
71

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ വഴി ഭക്ഷണം വിതരണത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ 10/04/2020

നിറമരുതൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി നല്‍കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്(10/04/2020)
നമ്പര്‍ പേര് വിലാസം എണ്ണം വാര്‍ഡ്
1 കദീജ കഴക്കുംമ്പാട്ട് 3 10
2 ഷെരീഫ് അത്ഥി തൊഴിലാളി 5 5
3 അയ്യപ്പന്‍ ഇല്ലത്ത്പറമ്പില്‍ 2 15
4 സരസ്വതി മുതിരപറന്പില്‍ 1 15
5 മയില്‍ തമിഴ്നാട് 6 15
6 ശേഖര്‍ തമിഴ്നാട് 3 5
7 നവീന്‍ തൃശൂര്‍ 2 5
8 ആയിഷ പാലേരി 3 6
9 സെക്കതയ്യൂബ് കല്‍ക്കട്ട 3 9
10 നബീസ കുറ്റിയത്ത്പാടം 1 9
11 മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് പുല്ലൂണി 5 9
12 ഹംസക്കോയ കാമ്പ്രത്ത് 5 10
13 അമ്മാവാസി തമിഴ്നാട് 2 10
14 ആറുമുഖം തമിഴ്നാട് 2 10
15 ജിബ്രയല്‍ കല്‍ക്കട്ട 3 11
16 കനകവേല്‍ തമിഴ്നാട് 2 10
17 ത്വയ്ഫ് കല്‍ക്കട്ട 3 11
18 സെല്‍വന്‍ തമിഴ് 1 10
19 പപ്പൂസ് ആസാം 1 10
20 സന്തോഷ് മങ്ങാട് 1 10
21 സുബൈദ വള്ളിക്കാഞ്ഞിരം 3 11
22 ത്രിപുര സുന്ദരി 1 7
23 പ്രസാദ്,തിരുവനന്തപുരം 1 13
24 വിജീഷ് ,സേലം 1 5
23 ഖാജ പൊള്ളാച്ചി (ഡ്രൈവര്‍മാര്‍) 4 4
64

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ വഴി ഭക്ഷണം വിതരണത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ

നിറമരുതൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി നല്‍കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്(10/04/2020)
നമ്പര്‍ പേര് വിലാസം എണ്ണം വാര്‍ഡ്
1 കദീജ കഴക്കുംമ്പാട്ട് 3 10
2 ഷെരീഫ് അത്ഥി തൊഴിലാളി 5 5
3 അയ്യപ്പന്‍ ഇല്ലത്ത്പറമ്പില്‍ 2 15
4 സരസ്വതി മുതിരപറന്പില്‍ 1 15
5 മയില്‍ തമിഴ്നാട് 6 15
6 ശേഖര്‍ തമിഴ്നാട് 3 5
7 നവീന്‍ തൃശൂര്‍ 1 5
8 ആയിഷ പാലേരി 3 6
9 സെക്കതയ്യൂബ് കല്‍ക്കട്ട 3 9
10 നബീസ കുറ്റിയത്ത്പാടം 1 9
11 മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് പുല്ലൂണി 5 9
12 ഹംസക്കോയ കാമ്പ്രത്ത് 5 10
13 അമ്മാവാസി തമിഴ്നാട് 2 10
14 ആറുമുഖം തമിഴ്നാട് 2 10
15 ജിബ്രയല്‍ കല്‍ക്കട്ട 3 11
16 കനകവേല്‍ തമിഴ്നാട് 2 10
17 ത്വയ്ഫ് കല്‍ക്കട്ട 3 11
18 സെല്‍വന്‍ തമിഴ് 1 10
19 പപ്പൂസ് ആസാം 1 10
20 സന്തോഷ് മങ്ങാട് 1 10
21 സുബൈദ വള്ളിക്കാഞ്ഞിരം 3 11
22 ത്രിപുര സുന്ദരി 1 7
23 ഖാജ പൊള്ളാച്ചി (ഡ്രൈവര്‍മാര്‍) 5 4
62

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ വഴി ഭക്ഷണം വിതരണത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ

നിറമരുതൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി നല്‍കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് (08/04/2020)
നമ്പര്‍ പേര് വിലാസം എണ്ണം വാര്‍ഡ്
1 കദീജ കഴക്കുംമ്പാട്ട് 3 10
2 ഷെരീഫ് അത്ഥി തൊഴിലാളി 5 5
3 അയ്യപ്പന്‍ ഇല്ലത്ത്പറമ്പില്‍ 2 15
4 സരസ്വതി മുതിരപറന്പില്‍ 1 15
5 മയില്‍ തമിഴ്നാട് 6 15
6 ശേഖര്‍ തമിഴ്നാട് 3 5
7 നവീന്‍ തൃശൂര്‍ 1 5
8 ആയിഷ പാലേരി 3 6
9 സെക്കതയ്യൂബ് കല്‍ക്കട്ട 3 9
10 നബീസ കുറ്റിയത്ത്പാടം 1 9
11 മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് പുല്ലൂണി 5 9
12 ഹംസക്കോയ കാമ്പ്രത്ത് 5 10
13 അമ്മാവാസി തമിഴ്നാട് 2 10
14 ആറുമുഖം തമിഴ്നാട് 2 10
15 ജിബ്രയല്‍ കല്‍ക്കട്ട 3 11
16 കനകവേല്‍ തമിഴ്നാട് 2 10
17 ത്വയ്ഫ് കല്‍ക്കട്ട 3 11
18 സെല്‍വന്‍ തമിഴ് 1 10
19 പപ്പൂസ് ആസാം 1 10
20 സന്തോഷ് മങ്ങാട് 1 10
21 സുബൈദ വള്ളിക്കാഞ്ഞിരം 3 11
22 ത്രിപുര സുന്ദരി 1 7
ആകെ ഭക്ഷണം നലകിയവരുടെ എണ്ണം 57

പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020

നിറമരുതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 നുള്ള കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വാര്‍ഡ് 1 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 1 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 2 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 2 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 3 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 3 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 4 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 4 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 5 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 5 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 6 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 6 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 7 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 8 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 8 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 9 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 9 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 10 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 11 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 11 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 12 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 12 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 13 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 13 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 14 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 15 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 15 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 16 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 16 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 17 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 17 ഭാഗം 2

ലോക്കൽ റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 14/01/2020

ലോക്കൽ റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം

ലോക്കൽ റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം