2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

2017-18 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

annual_report-2017-18

വാര്‍ഷി ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2016-17

balance-sheet

balance-sheet1

incime-expenditure-1

receipts-payments-1

rptcashflow

trialbalance

ഷോപ്പിംഗ് കോംബ്ലക്സിലെ 7, 11 നമ്പര്‍ കടമുറികളുടെ ലേല പരസ്യം

auction1

ലേല പരസ്യം

auction

2018-19 വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

beneficiary-list-2018-191

വാര്‍ഷി ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2017-18

balance-sheet-schedule

cashflow

income-expenditure-schedule1

receipt-payment-schedules

trialbalance1

Nilamel Gramapanchayat -Employee Details 2018-19

employee-details2018-19

വിവരാവകാശ ചട്ടങ്ങള്‍ 2006

rtirules_2006

വിവരാവകാശനിയമം 2005

rtiact_2005_ml

Older Entries »