നിലമേല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്വാന്തന പരിചരണത്തിലുള്ള ആളുകളുടേയും കിടപ്പുരോഗികളുടേയും ലിസ്

സ്വാന്തന പരിചരണത്തിലുള്ളവരും കിടപ്പു രോഗികളും

നിലമേല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്വയം പാചകം ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്തതും സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ടതല്ലാത്തതുമായ മുതിര്‍ന പൌരന്‍മാരുടെ ലിസ്റ്റ്

സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍

നിലമേല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ലിസ്റ്റ്

അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍

നിലമേല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഗതികളുടെ ലിസ്റ്റ്

അഗതികള്‍

2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

2017-18 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

annual_report-2017-18

വാര്‍ഷി ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2016-17

balance-sheet

balance-sheet1

incime-expenditure-1

receipts-payments-1

rptcashflow

trialbalance

ഷോപ്പിംഗ് കോംബ്ലക്സിലെ 7, 11 നമ്പര്‍ കടമുറികളുടെ ലേല പരസ്യം

auction1

ലേല പരസ്യം

auction

2018-19 വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

beneficiary-list-2018-191

Older Entries »