വെബ്സൈറ്റുകള്‍

പരിധിയില്‍ പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വെബ്സൈറ്റുകള്‍
ചാലിയാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chaliyarpanchayat
ചുങ്കത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chungatharapanchayat
മൂത്തേടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/moothedampanchayat
വഴിക്കടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vazhikkadavupanchayat
എടക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/edakkarapanchayat
പോത്തുകല്ല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pothukallupanchayat