മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റെ  “രാജീവ് ഗാന്ധി പഞ്ചായത്ത് ശാക്തീകരണ്‍ അഭിയാന്‍ പുരസ്ക്കാരം” നിലമ്പൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്.