1. നട്ടെല്ലിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചവര്‍ക്കുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്‍റര്‍.
  2. മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവര്‍ക്കുള്ള ഡേകെയര്‍ സെന്‍റര്‍.
  3. വിധവകള്‍ക്കുള്ള കൌണ്‍സിലിംഗ് കം.തൊഴില്‍ പരിശീലനകേന്ദ്രം.
  4. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടവര്‍ക്കുള്ള കൌണ്‍സിലിംഗ് സെന്‍റര്‍.
  5. വൃദ്ധര്‍ക്കുള്ള പകല്‍ വീട്.

മേല്‍പറഞ്ഞ ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഒരു സാന്ത്വന കേന്ദ്രമായാണ് സ്നേഹതീരം പദ്ധതി നിലമ്പൂര്‍ ബ്ലോക്ക് ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്.