രാജീവ് ഗാന്ധി പഞ്ചായത്ത് ശാക്തീകരണ്‍ അഭിയാന്‍ പുരസ്ക്കാരം.

മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റെ  “രാജീവ് ഗാന്ധി പഞ്ചായത്ത് ശാക്തീകരണ്‍ അഭിയാന്‍ പുരസ്ക്കാരം” നിലമ്പൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്.

“സ്വരാജ് ട്രോഫി ” വീണ്ടും നിലമ്പൂര്‍ ബ്ലോക്കിന്

സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മികവിനു നല്‍കുന്ന “സ്വരാജ് ട്രോഫിക്കു ” വേണ്ടി പരിഗണിച്ച ബ്ലോക്കു പഞ്ചായത്തുകളില്‍ 2012-13 ലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തായി നിലമ്പൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ സംസഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

സ്നേഹതീരം പദ്ധതി

  1. നട്ടെല്ലിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചവര്‍ക്കുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്‍റര്‍.
  2. മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവര്‍ക്കുള്ള ഡേകെയര്‍ സെന്‍റര്‍.
  3. വിധവകള്‍ക്കുള്ള കൌണ്‍സിലിംഗ് കം.തൊഴില്‍ പരിശീലനകേന്ദ്രം.
  4. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടവര്‍ക്കുള്ള കൌണ്‍സിലിംഗ് സെന്‍റര്‍.
  5. വൃദ്ധര്‍ക്കുള്ള പകല്‍ വീട്.

മേല്‍പറഞ്ഞ ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഒരു സാന്ത്വന കേന്ദ്രമായാണ് സ്നേഹതീരം പദ്ധതി നിലമ്പൂര്‍ ബ്ലോക്ക് ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്.