പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

പാലക്കാട്
ബ്ളോക്ക്

:

നെന്മാറ
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

36.84ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

20

ജനസംഖ്യ

:

32456
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

15785
സ്ത്രീകള്‍

:

16671
ജനസാന്ദ്രത

:

881
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1056
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

78.99
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

87.23
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

71.33
Source : Census data 2001