2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

മേല്‍പുര ജനറല്‍

മേല്‍പുര എസ്.സി.പി

പഠനമുറി എസ്.സി.പി

പഠനമുറി ടി.എസ്.പി

സ്വയം തൊഴില്‍ - ആട്ടോറിക്ഷ നല്‍കല്‍ എസ്.സി.പി

സ്വയം തൊഴില്‍ ആട്ടോറിക്ഷ നല്‍കല്‍ എസ്.സി.പി ( ബ്ലോക്കിലേക്ക് നല്‍കുന്നത്)

മഴവെളള സംഭരണി നിര്‍മ്മാണം

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ട്രൈ സ്കൂട്ടര്‍ നല്‍കല്‍

പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് നല്‍കല്‍