വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം

നെന്മാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം എന്ന പദ്ധതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി.പുഷ്പലത എം.ആര്‍.നാരായണന്‍ അവര്‍കളുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ.കെ.പ്രേമന്‍ അവര്‍കള്‍ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ഗ്രാമ/ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയവര്‍ സംസാരിച്ചു.12345