ജീവനക്കാര്യം

ക്രമ.നം

തസ്തിക

പഴയ ശമ്പള നിരക്ക്

നിലവിലുള്ള ശമ്പള നിരക്ക്

1

സെക്രട്ടറി

19240-34500

36600-79200

2

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി

16180-29180

30700-65400

3

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

16180-29180

30700-65400

4

അക്കൌണ്ടന്‍റ്

14620-25280

27800-59400

5

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

13210-22360

25200-54000

6

ക്ലാര്‍ക്ക്

9940-16580

19000-49600

7

ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്

8500-13210

16500-35700

8

ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍. ഗ്രേഡ് II

8730-13540

17000-37500

9

ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍. ഗ്രേഡ് I

8500-13210

16500-35700

10

പാര്‍ട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്‍റ്

9340-14800

11

പാര്‍ട്ട് ടൈം ആയ

9340-14800

12

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്

21000

13

ഡ്രൈവര്‍

18900

മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ക്രമ.നം

തസ്തിക

പഴയ ശമ്പള നിരക്ക്

നിലവിലുള്ള ശമ്പള നിരക്ക്

1

അക്രഡിറ്റ് എഞ്ചിനയര്‍

25000

2

ഓവര്‍സിയര്‍

20000

3

അക്കൌണ്ടന്‍റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍

18500

4

അക്കൌണ്ടന്‍റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍

18500