ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

നെന്മാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമ നമ്പര്‍

ഔദ്യോഗിക പദ്ധവി

പേര്

1

സെക്രട്ടറി

ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പിള്ള.പി.ആര്‍

2

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി

ഗോപകുമാര്‍.എ

3

ജുനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

രാധാകൃഷ്ണന്‍.ആര്‍

4

അക്കൌണ്ടന്‍റ്

ഷെറീന.എ

5

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

രഞ്ജിത്.സി (എ1 സെക്ഷന്‍)

6

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

വിനീഷ് സുരേന്ദ്രന്‍ (എ3 സെക്ഷന്‍)

7

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

വിനോദ്.ടി.ജി (എ4 സെക്ഷന്‍)

8

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

ഷാബി.എ (എ5 സെക്ഷന്‍)

9

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

മഞ്ജു.വി (എ6 സെക്ഷന്‍)

10

ക്ലാര്‍ക്ക്

അര്‍ച്ചന.ഡി (എ7 സെക്ഷന്‍)

11

ക്ലാര്‍ക്ക്

ഷീജ.കെ (എ8 സെക്ഷന്‍)

12

ക്ലാര്‍ക്ക്

ലതിക.ജി (എ9 സെക്ഷന്‍)

13

ക്ലാര്‍ക്ക്

ഷിദ്ര.സി (എ10 സെക്ഷന്‍)

14

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റഡന്‍റ്

മുരളിദാസ്. ആര്‍

15

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റഡന്‍റ്

ഷീബ.എസ്

16

എഫ്.ടി.എസ്

മണികണ്ഠന്‍.ടി.പി

17

എഫ്.ടി.എസ്

കൃഷ്ണന്‍.കെ

18

പാര്‍ട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്‍റ്

കുഞ്ചുമുരുകന്‍.ആര്‍

19

പാര്‍ട്ട് ടൈം ആയ

ലീലാമണി.ഡി

20

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്

നന്ദകുമാര്‍.എന്‍