2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി- കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗകാര്‍ക്ക് പി.വി.സി വാട്ടര്‍ടാങ്ക് വിതരണം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം

നെന്മണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗകാര്‍ക്ക് പി.വി.സി വാട്ടര്‍ടാങ്ക് വിതരണം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നെന്മണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി.ഷീല മനോഹരന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ കിടപ്പുരോഗികളായ വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം

നെന്മണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ കിടപ്പുരോഗികളായ വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നെന്മണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.വി.ആര്‍.സുരേഷ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു

നെന്മണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി

ലൈഫ് പദ്ധതി- നെന്മണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ലൈഫ് പദ്ധതിയില്‍ 4-ാം വാര്‍ഡിലെ ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീമതി.ഓമന, W/o രാജന്‍, ഓമ്പുള്ളി, പുലക്കാട്ടുകര എന്നവര്‍ക്ക് വീട് നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ശ്രീ.ബിജു, കൂവക്കാടന്‍, അളഗപ്പനഗര്‍ എന്നവര്‍ നല്‍കിയ രണ്ടു കട്ടിളകള്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി.ഷീല മനോഹരന്‍ ഗുണഭോക്താവിന് കൈമാറുന്നു.

ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

വനിതകള്‍ക്കും വയോജനങ്ങള്‍ക്കും യോഗ പരിശീലനം 2017-18

2017-18 എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സൈക്കിള്‍ വിതരണം നടത്തി


യോഗ പരിശീലകരെ ആവശ്യമുണ്ട്

നെന്മണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2017-18 വര്‍ഷത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന വനിതകള്‍ക്കും വയോജനങ്ങള്‍ക്കും യോഗ പരിശീലനം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അംഗീകൃത സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് BNYS ബിരുദമോ തത്തുല്യമായ മറ്റു ബിരുദമുള്ളവരെയോ യോഗ അസോസിയേഷനും കേരള സ്പോര്‍ട്ട്സ് കൗണ്‍സിലും അംഗീകരിച്ച യോഗ്യത ഉള്ളവരെയോ യോഗ പരിശീലകരായി ആവശ്യമുണ്ട്. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സഹിതം 27/11/2017 തിയ്യതി പകല്‍ 11 മണിക്ക് ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള പഠനോപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം

“ശുചിത്വ ഭാരതം” - വിശേഷാല്‍ ഗ്രാമസഭ

2016 ഒക്ടോബര്‍ -2
nenmanikkara-civil-station1

nenmanikkara-civil-station1

nenmanikkara-civil-station1

Older Entries »