പുതിയ ഭരണ സമിതി അധികാരത്തില്‍

മെമ്പര്‍മാര്‍
ഭരണ സമിതി
സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വോടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് 2015

votes list

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »