മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള കരാര്‍ നിയമനം - വിവരങ്ങള്‍

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക
ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍-കരട് സാധ്യത പട്ടിക-ഒന്നാം അപ്പീലിന് ശേഷം

ലൈഫ്-ഭവന രഹിതര്‍
ലൈഫ് -ഭവന-ഭൂ രഹിതര്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍-കരട് സാധ്യത പട്ടിക

ഭവന ഭൂ രഹിതര്‍
ഭവന രഹിതര്‍
ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത്-മാനദണ്ഡം പാലിക്കാത്തവ
അപൂര്‍ണ്ണമായവ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത്
ഒഴിവാക്കപ്പട്ടത്- ഇരട്ടിപ്പ്

പുതിയ ഭരണ സമിതി അധികാരത്തില്‍

മെമ്പര്‍മാര്‍
ഭരണ സമിതി
സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വോടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് 2015

votes list

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »