കോവിഡ് 19 -കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ മുഖേന സൌജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ പട്ടിക

കോവിഡ് 19 - കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ മുഖേന സൌജന്യ ഭക്ഷണം നൽകുന്നവരുടെ പട്ടിക

എ ബി സി പ്രോഗ്രാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്തല കമ്മിറ്റി

കമ്മിറ്റി തീരുമാനം

proceedings

പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ 2020 - കരട് വോട്ടർ പട്ടിക

നീണ്ടൂർ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ കരട് വോട്ടർ പട്ടിക http://www.lsgelection.kerala.gov.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് 2019

സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ നവംബര്‍  18 മുതല്‍  30 വരെ എല്ലാ അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങളില‍ും മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി

mustering-intimation

പരസ്യം - ലേലം - ക്വട്ടേഷന്‍ - ടെണ്ടറുകള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി - സാധ്യതാ പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ബഡ്ജറ്റ് 2017-18

ബഡ്ജറ്റ് 2017-18

D & O ലൈസന്‍സ്

D & O Licence 2016-17