2018-2019 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

annual_report

2017-2018 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

annual_report-11

AFS 2018-2019

rptb1schedule1

rptbalancesheet1

rptbalancesheetschedule1

rptcashflow1

rptieschedules1

rptincomeandexpenditure1

rptrp1rptrpschedules1

AFS 2017-2018

rptb1schedule

rptbalancesheet

rptbalancesheetschedule

rptcashflow

rptieschedules

rptincomeandexpenditure

rptrp

rptrpschedules

AUDIT REPORT 2018-2019

audit-report-2018-19

AUDIT REPORT 2017-2018

audit-report-2017-2018-converted-11

സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള പദ്ധതികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ധനസ്രോതസ്സ്

annexure-2

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-2020

യൂത്ത് ക്ലബ് സ്പോര്‍ട്സ് കിറ്റ്

മുട്ടക്കോഴി വിതരണം ജനറല്‍

മുട്ടക്കോഴി വിതരണം

പശു കിടാവ് വിതരണം ജനറല്‍

പശുകിടാവ് വിതരണം എസ് സി

പഠനമുറി എസ് സി

പച്ചക്കറി കൃഷി

കരിമീന്‍കൂട് കൃഷി

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി

എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ward-1

ward-2

wad-3

ward-4

ward-5

ward-6

ward-7

ward-8

ward-9

ward-10

ward-11

wad-12

ward-13

വിവിധ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

15.01.2018-welfare-committee

Older Entries »