അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

CLick

നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സാമൂഹ്യ അടുക്കള വഴി സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം ന‍ല്‍കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

Click here

നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2019-20 വര്‍ഷത്തെ പരിഷ്കരിച്ച ബഡ്ജറ്റ്

Click here

ഡേറ്റാ ബാങ്കില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ വസ്തു ഉടമകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഡേറ്റാബാങ്ക് തിരുത്തൽ വിഞ്ജാപനം തീയതി : 08-07-2019

നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2020 ലെ കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

click

ജനകീയാസൂത്രണം 2019-20 വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

Click >>

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം 2017

20799353_1912413302330651_3566018702164466772_n

2017 ആഗസ്റ്റ് 15

നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

11235284_1624106947827956_8189049038208741129_n

നെടുവത്തുര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കുരുടെ വിവരങ്ങള്‍

Click

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി കരട് ലിസ്റ്റ്

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക       View

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക  View