സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം 2017

20799353_1912413302330651_3566018702164466772_n

2017 ആഗസ്റ്റ് 15

നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

11235284_1624106947827956_8189049038208741129_n

നെടുവത്തുര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കുരുടെ വിവരങ്ങള്‍

Click

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി കരട് ലിസ്റ്റ്

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക       View

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക  View

നെടുവത്തുര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിലെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്ററ്

Click

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്


വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

2012-13>>

2013-14 >>

2014-15 >>

നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങള്‍ താഴെ പറയും പ്രകാരം നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു

Click

നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

click

ഡീലിമിറ്റേഷന്‍ 2015

Click