നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍

ആക്ഷൻ കോവിഡ്-19 (വാളൻ്റിയേഴ്സ്)-നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (Registration Form)

ആക്ഷൻ കോവിഡ്-19 (വാളൻ്റിയേഴ്സ്)-നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 2019-20 ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

ക്വട്ടേഷന്‍

ഡി ആന്‍റ് ഒ ലൈസന്‍സ് 2018-19

ലൈസന്‍സ്

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-20 വിവരങ്ങള്‍

പദ്ധതികള്‍

ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങള്‍,കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍

staff-details-duty-_2_

നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

https://drive.google.com/drive/folders/1LYAVn7K2kVUbz6uDqZ4ilXxJzOyJuCJh?usp=sharing

ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

സമ്പൂര്‍ണ മുട്ടക്കോഴി ഗ്രാമം (ജനറല്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ (ജനറല്‍)

പ്രളയ കെടുതി മൂലം തകര്‍ന്ന ശൌചാലയങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണം

വാഴവിത്ത് വിതരണം

ഗാര്‍ഹിക വാട്ടര്‍കണക്ഷന്‍ (ജനറല്‍)

യോഗാ പരിശീലനം

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (എസ്.സി)

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ (എസ്.സി)

മുട്ടക്കോഴി വിതരണം (എസ്.സി)

പട്ടികജാതി യുവജന കലാകാരന്‍മാര്‍ക്ക് വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങി നല്‍കല്‍

ഗാര്‍ഹിക വാട്ടര്‍കണക്ഷന്‍ ( എസ്.സി)

സ്വയം തൊഴില്‍ വനിത ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സബ്സിഡി

കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ കിറ്റ് വിതരണം

നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19

പദ്ധതി 2018-19

ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19 (പട്ടികജാതി)

ആട് വളര്‍ത്തല്‍

സ്വയം തൊഴിലിന് സബ്സിഡി(ഓട്ടോറിക്ഷ)

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

പട്ടികജാതി സങ്കേതങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

Older Entries »