മൃഗാശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍(പ്രോ.നം16/19) ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

മൃഗാശുപത്രിക്ക് മരുന്ന്

നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19

പദ്ധതി 2018-19

ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19 (പട്ടികജാതി)

ആട് വളര്‍ത്തല്‍

സ്വയം തൊഴിലിന് സബ്സിഡി(ഓട്ടോറിക്ഷ)

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

പട്ടികജാതി സങ്കേതങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

ബജറ്റ് 2018-19

ബജറ്റ് 2018-19

നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (Contact Informations)

നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,ചമ്പക്കുളം പി.ഒ,ആലപ്പുഴ,പിന്‍:688505

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04772736236

മൊബൈല്‍ : 9496043665

ജനകീയാസൂത്ര പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19 (ജനറല്‍)

കാലിതൊഴുത്ത് നവീകരണം

കിഴങ്ങ് വിള കിറ്റ് വിതരണം

ആട് വളര്‍ത്തല്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

വാഴവിത്ത് വിതരണം

ഫലവൃക്ഷത്തൈ വിതരണം

കുറ്റികുരുമുളക് തൈ വിതരണം

ഗാര്‍ഹിക വാട്ടര്‍ കണക്ഷന്‍

യോഗാപരിശീലനം

ലാബ് ടെക്നീഷന്‍ ഒഴിവ് സംബന്ധിച്ച്

ലാബ് ടെക്നീഷന്‍

ഗവ. ആയുര്‍വ്വേദ ആശുപത്രി ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍-41 സോളാര്‍ വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കല്‍

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് ഗവ. ആയുര്‍വ്വേദ ആശുപത്രി

ക്വട്ടേഷന്‍ പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍-40

ക്വട്ടേഷന്‍ പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍-39

ഡി.ആന്‍റ്.ഒ ലൈസന്‍സികളുടെ വിവരങ്ങള്‍-2017-18

ഡി.ആന്‍റ്.ഒ

Older Entries »