നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക (ഇലക്ഷന്‍-2020)

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

Annual Report

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

Annual Report

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

Audit Report 2017-18

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-19

Balance-Sheet-abstract

IE-Abstract

Receipt and Payment-abstract

Rptb1schedule1

BalancesheetSchedule

IEeschedules

Receipt and Payment schedules1

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

Shedule Rpt

Balace Sheet

Shedule Balace Sheet

Trial Balance

Receipt and Payments

Shedule RTP

നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് CFLTC ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

എസ്റ്റിമേറ്റ്

നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍

ആക്ഷൻ കോവിഡ്-19 (വാളൻ്റിയേഴ്സ്)-നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (Registration Form)

ആക്ഷൻ കോവിഡ്-19 (വാളൻ്റിയേഴ്സ്)-നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 2019-20 ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

ക്വട്ടേഷന്‍

Older Entries »