നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

https://drive.google.com/drive/folders/1LYAVn7K2kVUbz6uDqZ4ilXxJzOyJuCJh?usp=sharing

നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി 2019-20-മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍ ക്വട്ടേഷന്‍

ക്വട്ടേഷന്‍

ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

സമ്പൂര്‍ണ മുട്ടക്കോഴി ഗ്രാമം (ജനറല്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ (ജനറല്‍)

പ്രളയ കെടുതി മൂലം തകര്‍ന്ന ശൌചാലയങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണം

വാഴവിത്ത് വിതരണം

ഗാര്‍ഹിക വാട്ടര്‍കണക്ഷന്‍ (ജനറല്‍)

യോഗാ പരിശീലനം

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (എസ്.സി)

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ (എസ്.സി)

മുട്ടക്കോഴി വിതരണം (എസ്.സി)

പട്ടികജാതി യുവജന കലാകാരന്‍മാര്‍ക്ക് വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങി നല്‍കല്‍

ഗാര്‍ഹിക വാട്ടര്‍കണക്ഷന്‍ ( എസ്.സി)

സ്വയം തൊഴില്‍ വനിത ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സബ്സിഡി

കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ കിറ്റ് വിതരണം

ആയുര്‍വ്വേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഫ്രിഡ്ജ്(ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം)

ക്വട്ടേഷന്‍

ആയുര്‍വ്വേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഇന്‍വെര്‍ച്ചര്‍,ടൂബുലാര്‍ ബാറ്ററി (ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം)

ക്വട്ടേഷന്‍

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീന്‍

മൃഗാശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍(പ്രോ.നം16/19) ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

മൃഗാശുപത്രിക്ക് മരുന്ന്

നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19

പദ്ധതി 2018-19

ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19 (പട്ടികജാതി)

ആട് വളര്‍ത്തല്‍

സ്വയം തൊഴിലിന് സബ്സിഡി(ഓട്ടോറിക്ഷ)

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

പട്ടികജാതി സങ്കേതങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

ബജറ്റ് 2018-19

ബജറ്റ് 2018-19

Older Entries »