കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

നോര്‍ത്ത് യു.പി. സ്കൂള്‍, അമിച്ചകരി (തെക്കുഭാഗം) - വാര്‍ഡ് 1
സി.എം.എസ്.എല്‍.പി.എസ്., നെടുമ്പ്രം (വടക്കുഭാഗം) - വാര്‍ഡ് 2
പുതിയകാവ് ജി.എച്ച്.എസ്., കിഴക്കേ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ തെക്കുഭാഗം - വാര്‍ഡ് 3
ഇ.എ.എല്‍.പി.എസ്., കോച്ചാരിമുക്കം, തെക്കുഭാഗം - വാര്‍ഡ് 4
മംഗളോദയം പടിഞ്ഞാറേ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗം - വാര്‍ഡ് 5
മംഗളോദയം യു.പി. സ്കൂള്‍, കിഴക്കേ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ തെക്കുഭാഗം - വാര്‍ഡ് 6
മംഗളോദയം യു.പി. സ്കൂള്‍, കിഴക്കേ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ വടക്കുഭാഗം - വാര്‍ഡ് 6
എല്‍.പി.എസ്., കിഴക്കുഭാഗം, പൊടിയാടി - വാര്‍ഡ് 7
കാരാത്ര കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍ - വാര്‍ഡ് 8
കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പടിഞ്ഞാറേഭാഗം, കല്ലുങ്കല്‍ - വാര്‍ഡ് 9
എം.ഡി.എല്‍.പി.എസ്., കല്ലുങ്കല്‍ പടിഞ്ഞാറേഭാഗം - വാര്‍ഡ് 10
സെന്‍റ് ഗ്രീഗോറിയോസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂള്‍, കിഴക്കുഭാഗം, പുളിക്കീഴ് - വാര്‍ഡ് 11
പുതിയകാവ് ഗവ.എച്ച്.എസ്., പടിഞ്ഞാറേ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ പടിഞ്ഞാറേഭാഗം - വാര്‍ഡ് 12
എം.റ്റി.എല്‍.പി.എസ്., അമിച്ചകരി (തെക്കുഭാഗം) - വാര്‍ഡ് 13

റീബില്‍ഡ് കേരള സര്‍വ്വേ ലിസ്റ്റ്

റീബില്‍ഡ് കേരള സര്‍വ്വേ ലിസ്റ്റ് 2018

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2013-14

നെടുമ്പ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ ലിസ്റ്റ്

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ ലിസ്റ്റ്

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

നോര്‍ത്ത് യു.പി. സ്കൂള്‍, അമിച്ചകരി (തെക്കുഭാഗം) - വാര്‍ഡ് 1
സി.എം.എസ്.എല്‍.പി.എസ്., നെടുമ്പ്രം (വടക്കുഭാഗം) - വാര്‍ഡ് 2
പുതിയകാവ് ജി.എച്ച്.എസ്., കിഴക്കേ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ തെക്കുഭാഗം - വാര്‍ഡ് 3
ഇ.എ.എല്‍.പി.എസ്., കോച്ചാരിമുക്കം, തെക്കുഭാഗം - വാര്‍ഡ് 4
മംഗളോദയം പടിഞ്ഞാറേ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗം - വാര്‍ഡ് 5
മംഗളോദയം യു.പി. സ്കൂള്‍, കിഴക്കേ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ തെക്കുഭാഗം - വാര്‍ഡ് 6
മംഗളോദയം യു.പി. സ്കൂള്‍, കിഴക്കേ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ വടക്കുഭാഗം - വാര്‍ഡ് 6
എല്‍.പി.എസ്., കിഴക്കുഭാഗം, പൊടിയാടി - വാര്‍ഡ് 7
കാരാത്ര കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍ - വാര്‍ഡ് 8
കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പടിഞ്ഞാറേഭാഗം, കല്ലുങ്കല്‍ - വാര്‍ഡ് 9
എം.ഡി.എല്‍.പി.എസ്., കല്ലുങ്കല്‍ പടിഞ്ഞാറേഭാഗം - വാര്‍ഡ് 10
സെന്‍റ് ഗ്രീഗോറിയോസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂള്‍, കിഴക്കുഭാഗം, പുളിക്കീഴ് - വാര്‍ഡ് 11
പുതിയകാവ് ഗവ.എച്ച്.എസ്., പടിഞ്ഞാറേ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ പടിഞ്ഞാറേഭാഗം - വാര്‍ഡ് 12
എം.റ്റി.എല്‍.പി.എസ്., അമിച്ചകരി (തെക്കുഭാഗം) - വാര്‍ഡ് 13

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. കാര്‍ഷിക ജോലികള്‍ക്കും തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിക്കും തൊഴിലാളികളെ കൃത്യമായി ബാങ്ക് നല്‍കും. അയല്‍ക്കൂട്ടംതല തൊഴില്‍ ടീമുകളും വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളും ഈ സംവിധാനത്തിലുണ്ടാകും. വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ തൊഴിലുകളുടെ കണക്കെടുത്ത് തരം തിരിക്കുക, തൊഴില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, തൊഴില്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുക, തൊഴിലുപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുക, തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സമ്പാദ്യ സംവിധാനം, തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധ തുടങ്ങിയവ ബാങ്കിന്റെ ചുമതലയാണ്. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ചികിത്സാ സഹായം, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ എന്നിവയും ബാങ്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തും. വിത്തും വളവും ശേഖരിച്ച് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കുക, ചെലവു കുറഞ്ഞ നിര്‍മ്മാണ രീതികളില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുക, ലേബര്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് യൂണിഫോമും ബാഡ്ജും നല്‍കുക തുടങ്ങിയവയും ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കും. സമീപ വാസികളായ 10 മുതല്‍ 20 വരെ തൊഴിലാളികള്‍ ചേരുന്നതാണ് തൊഴില്‍ ടീം. വാര്‍ഡു തലത്തിലാണ് തൊഴില്‍ സമിതി രൂപീകരിക്കുക. വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളുടെ  ഉപരി സംവിധാനമാണ് തൊഴില്‍ ബാങ്ക്. തൊഴിലുറപ്പിനു പുറമെയുള്ള പണികള്‍ക്കും തൊഴിലാളികളെ ബാങ്ക് നല്‍കും.