കണ്ടെയിൻമെൻറ് സോൺ സംബന്ധിച്ച്

DC KLM /1827/2020 - DM(2) dtd 17.07.2020 ഉത്തരവ് പ്രകാരം നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാർഡുകളും കണ്ടെയിൻമെൻറ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Community Kitchen - Beneficiary List

community-kitchen-beneficiary-list

Lelam 2020-21

Lelam 2020-21

Pension Beneficiary List

widow-nedumpana-grama-panchayatactivepensionerslist വിധവ പെന്‍ഷന്‍

unmarried-women-50nedumpana-grama-panchayatactivepensionerslist

oldagenedumpana-grama-panchayatactivepensionerslist

agri-nedumpana-grama-panchayatactivepensionerslist-a

disabilitynedumpana-grama-panchayatactivepensionerslist

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർ

ഭൂമിഉള്ള ഭവനരഹിതർ

LIFE APPEAL LIST

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

DRAFT LIST OF LIFE PUBLISHED REG: 30/07/2017

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി - കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം


സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി - കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം

കേരളോത്സവം 2015 - അറിയിപ്പ്

ഈ വര്‍ഷം കേരളോത്സവത്തിന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ മത്സരങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തിനാല്‍ കേരളോത്സവത്തില്‍ മത്സരിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ 09.12.2015 ന് മുമ്പ് നേരിട്ട് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും, ടീമിനത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളായ ഫുട്ബാള്‍, ക്രിക്കറ്റ്, വോളിബാള്‍ മുതലായവയ്ക്കുള്ള ടീമിന്റെ സ്ക്രീനിംഗിന് 09.12.15 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 പി.എം ന് നെടുമ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ വച്ച് നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗില്‍ ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍/മാനേജര്‍ പങ്കെടുക്കണെമന്ന്  നെടുമ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്/സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് - നവംബർ 19 ന്

നെടുമ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ഇനിയുള്ള 5 വർഷം നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനായി പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നവംബർ 19 ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടക്കുന്നു….എല്ലാവർക്കും ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം…

Older Entries »