ഡേറ്റാ ബാങ്ക്

data-bank-nedumpana
തിരുത്തൽ വിഞ്ജാപനം

അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക

വോട്ടർ പട്ടിക

2020 ജൂലൈ 1 മുതൽ ജൂലൈ 31 വരെ ലഭിച്ച കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് അപേക്ഷകളിൻ മേൽ സ്വീകരിച്ച തുടർ നടപടി സംബന്ധിച്ച്

Permit

കണ്ടെയിൻമെൻറ് സോൺ സംബന്ധിച്ച്

DC KLM /1827/2020 - DM(2) dtd 17.07.2020 ഉത്തരവ് പ്രകാരം നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാർഡുകളും കണ്ടെയിൻമെൻറ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

01.08.2020 ലെ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കണ്ടെയിൻമെൻറ്  സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച എല്ലാ വാർഡുകളിലെയും നിയന്ത്രണം പിൻവലിച്ചു

Community Kitchen - Beneficiary List

community-kitchen-beneficiary-list

Lelam 2020-21

Lelam 2020-21

Pension Beneficiary List

widow-nedumpana-grama-panchayatactivepensionerslist വിധവ പെന്‍ഷന്‍

unmarried-women-50nedumpana-grama-panchayatactivepensionerslist

oldagenedumpana-grama-panchayatactivepensionerslist

agri-nedumpana-grama-panchayatactivepensionerslist-a

disabilitynedumpana-grama-panchayatactivepensionerslist

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർ

ഭൂമിഉള്ള ഭവനരഹിതർ

LIFE APPEAL LIST

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

Older Entries »